Odmena

PRVÝ KONTAKT:


Prvá porada s advokátom, kedy potenciálny klient predostrie samotný dôvod návštevy a je mu následne advokátom objasnená podstata potrebných právnych služieb, je poskytovaná bezplatne.


V prípade už počiatočnej rozsiahlosti materiálu vzťahujúceho sa k predmetnej veci, ktorý je nevyhnutné naštudovať pred objasnením podstaty problému, môže byť s klientom dohodnutá jednorazová odmena za naštudovanie.


ĎALŠÍ KONTAKT A POSKYTNUTIE PRÁVNEJ SLUŽBY


Následne je odmena za poskytnuté právne služby účtovaná v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR z 10. novembra 2004 č. 655/2004 Z.z. s ohľadom na povahu klientom vyžadovanej právnej pomoci. Na základe uvedeného môže byť odmena dojednaná ako:


1. ZMLUVNÁ ODMENA

 • Hodinová odmena
  Odmena bude určená podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnych služieb.
 • Podielová odmena
  Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil.
 • Paušálna odmena za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí
  Odmena môže byť dojednaná napríklad pri vybavovaní vecí, u ktorých nie je vopred zrejmé, koľko právnych úkonov bude vyžadovať. Odmena je určená pevnou čiastkou bez ohľadu na to, koľko právnych úkonov kancelária klientovi v súvislosti s vybavením veci poskytne.
 • Paušálna odmena za mesiac
  Tento druh odmeny je účtovaný po vzájomnej dohode najmä klientom, ktorí pravidelne využívajú právne služby našej kancelárie. V paušálnom mesačnom balíku je obsiahnutý dohodnutý obsah právnych služieb poskytovaných všeobecne alebo v určitej oblasti.

2. TARIFNÁ ODMENA

 • Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal. V zmysle § 9 uvedenej vyhlášky sa základná sadzba tarifnej odmeny môže v určitých prípadoch znížiť alebo zvýšiť.

hodnota veci

odmena za jeden úkon

do 165,97 EUR

16,60 EUR

nad 165,97 EUR do 663,88 EUR

16,16 EUR + 1,66 EUR za každých aj začatých 33,19 EUR prevyšujúcich sumu 165,97 EUR

nad 663,88 EUR do 6.638,78 EUR

41,49 EUR + 9,96 EUR za každých aj začatých 331,94 EUR prevyšujúcich sumu 663,88 EUR

nad 6.638,78 EUR do 33.193,92 EUR

220,74 EUR + 16,60 EUR za každých aj začatých 1.659,70 EUR prevyšujúcich sumu 6.638,78 EUR

nad 33.193,92 EUR

486,29 EUR + 6,64 EUR za každých aj začatých 3.319,39 EUR prevyšujúcich sumu 33.193,92 EUR

Ak nie je možné určiť hodnotu veci, postupuje sa pri určení výšky odmeny v zmysle uvedenej vyhlášky. Odmena je vždy stanovená vzájomnou dohodou, ktorá predchádza začiatku poskytovania právnych služieb.