Profil

PROFIL KANCELÁRIE

Advokátsku kanceláriu BILICKÝ založil JUDr. Juraj Bilický, advokát zapísaný do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 6212.

Sme modernou, dynamicky sa rozvíjajúcou kanceláriou. Ponúkame komplexné riešenia, šité na mieru v závislosti od potrieb našich klientov. V rámci nami poskytovaných služieb sa snažíme predvídať a následne minimalizovať hroziace riziká a asistovať pri realizácii vašich obchodných alebo súkromných zámerov. Usilujeme sa o získanie vašej dôvery a napomáhame vám dosahovať obchodné úspechy. Poskytujeme profesionálne a kvalitné právne poradenstvo vo všetkých sférach záujmu našich klientov. Služby poskytujeme aj zahraničným subjektom v anglickom a nemeckom jazyku.

Naším hlavným cieľom je spokojnosť a právna istota našich klientov. Tento cieľ dosahujeme diskrétnou a svedomitou prácou v rámci našej kancelárie, ako aj spoluprácou so súdnymi znalcami, notármi, tlmočníkmi, súdnymi exekútormi, audítormi, daňovými poradcami a inými odborníkmi z príslušných oborov. Týmto prístupom sme schopní poskytnúť kvalitný právny servis v akejkoľvek oblasti. Náš prístup ku klientom je založený na otvorenej komunikácii a vzájomnej dôvere. Dôraz kladieme na dlhodobú spoluprácu a individuálny prístup, a preto sa snažíme vždy ponúknuť cenovo výhodné riešenia a flexibilné služby.

Disponujeme skúsenosťami v oblasti obchodného práva, pracovného práva, občianskeho a rodinného práva, trestného, exekučného a správneho práva, ako aj v špecifických oblastiach ako napríklad právo nehnuteľností, právo finančného poradenstva a sprostredkovania, správa a vymáhanie pohľadávok i právo obchodných spoločností.

Na základe získaných skúseností chápeme, že potrebám našich klientov neprospieva „bezohľadné a striktné“ uplatňovanie práv a oprávnených nárokov. Naopak, klienti vyžadujú radu pri hľadaní nie len právne spôsobilých ale aj praktických riešení, kompromisov a uzatváraní obojstranne výhodných dohôd. V tejto súvislosti ponúkame aj právne služby v oblasti mimosúdneho riešenia sporov, kde zohľadňujeme ľudský aspekt a snažíme sa prioritne o zmierlivé riešenia.

V prípade, že do nás vložíte svoju dôveru, radi vám poskytneme potrebné právne služby.


PROFIL ADVOKÁTA

Advokat Juraj Bilicky
meno a priezvisko:Juraj BILICKÝ
pozícia:advokát
kontakt:advokat@bilicky.com
členstvo:SAK, č. 6212
trvanie právnej praxe:4 roky
jazykové znalosti:Anglický jazyk
Nemecký jazyk

Vzdelanie:

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko (JUDr.) r. 2008
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko (Mgr.) r. 2003 - 2008

Predchádzajúca prax:

Advokátska kancelária, advokát JUDr. Juraj Bilický
sídlo: Farská 9, Nitra
pozícia: advokát (od 2012)

Advokátska kancelária, advokát JUDr. Mária Konrádová
sídlo: Farská 9, Nitra
pozícia: advokátsky koncipient (2011-2012)

Advokátska kancelária, advokát JUDr. Tomáš Kozovský
sídlo: Björnsonova 8, Bratislava
pozícia: advokátsky koncipient (2011)

Advokátska kancelária, advokát JUDr. Stanislav Jakubčík
sídlo: Svätoplukova 28, Bratislava
pozícia: advokátsky koncipient (2009-2011)

G&G IURISCONSULTI s.r.o., Bratislava, advokátska kancelária
sídlo: Šancova 48, Bratislava
pozícia: advokátsky koncipient (2008-2009)